Category:
Culture / People

IRI dhe RINIA

Rinia është ndër grupet kryesore të synuara të projektit. IRI do të themelojë një forum rinor përkatës që do të drejtojë punën me të rinj nga gjithë Shqipëria. Fushat e veprimit me të rinjtë janë:

Edukimi joformal

• Sigurimi i formateve të ndryshme të edukimit joformal për zhvillimin personal duke përfshirë nxitjen e identiteteve fetare dhe respektin ndaj feve të tjera

• Formimi i udhëheqësve dhe mentorëve të rinj dhe grave

• Forcimi i vullnetarizmit

• Nxitja e përfshirjes sociale të grupeve të margjinalizuara dhe pakicave

• Ofrimi i aktiviteteve edukuese joformale nëpër shkolla

• Formimi i kompetencave të ITC, mediave dhe rrjeteve sociale

Edukimi formal

• Advokimi për mësimet e fesë dhe etikës në shkollë

• Promovimi i edukimit të mësuesve në temat fetare, ndërfetare dhe sociale